Regulamin Sklepu

1. Postanowienia ogólne

 1. Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo dostępnych w sklepie) dla Użytkowników sklepu świadczona jest przez firmę CZUŁY MARKETING HANNA KIERYK JAKUB KIERYK S.C., 60-573 Poznań, Zofii Nałkowskiej 43/7, NIP: 7812055667, zwane dalej Administracją sklepu.

 2. Świadczenie Usługi w sklepie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).

 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w sklepie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje niniejszy Regulamin, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy www.sklep.utubersi.pl znajdujący się pod adresem internetowym jw, oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (katalog).

 2. Katalog – funkcjonalność sklepu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.

 3. Użytkownik – osoba korzystająca z sklepu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w sklepie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z sklepu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Administracji sklepu.

 4. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach sklepu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów (streaming materiałów wideo), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. O uzyskaniu Dostępu do Usługi Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracji.

 6. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w sklepie metodami.

 7. Dostęp do płatnej usługi, w zależności od produktu, może być ograniczony czasowo.

 8. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w sklepie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w sklepie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w sklepie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.

 9. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.

 10. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Plaformę w procesie odzyskiwania hasła.

 11. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.

 12. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

3. Zasady dostępu do Usługi w sklepie

 1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.

 2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w sklepie.

 3. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w sklepie jest wiążąca dla Użytkownika i sklep.utubersi.pl w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

 4. Administracja sklepu sklep.utubersi.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie sklepu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.

 5. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.

 6. W ramach Usługi dostępne są następujące Produkty:

 7. Produkt “Pojedynczy materiał wideo” – dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego materiału wideo określonego w sklepie jako pojedynczy materiał wideo. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w sklepie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu. Dostęp może być odpłatny lub bezpłatny.

 8. Produkt “Pakiet” (lub “Kolekcja”) – dostęp do wielokrotnego odtworzenia (streamingu wideo) kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu materiałów wideo dostępnych w sklepie, objętych jedną łączną ceną podaną w sklepie, na określony czas. W ramach sklepu może być oferowanych wiele różnych Pakietów, z różną zawartością. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w sklepie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do produktu „Pakiet”. W czasie dostępności Produktu “Pakiet” mogą następować rotacyjne zmiany materiałów wideo lub zmiany ilości materiałów w ramach Produktu “Pakiet” w taki jednak sposób, że specyfika materiałów wideo dostępnych w ramach danego „Pakietu” pozostaje zgodna z opisem tego Pakietu w sklepie. Dostęp do Produktu “Pakiet” może być również czasowo lub stale bezpłatny – zgodnie z opisem umieszczonym w sklepie.

 9. Po upływie podanego w sklepie terminu może nastąpić zmiana charakteru oferowanego Produktu lub zmianie zasad jego udostępniania (polegająca np. na zamianie z bezpłatnego na odpłatny Dostęp do Usługi wraz z podaniem ceny lub zmianą ceny), co nie naruszy przyznanych Użytkownikowi do określonego terminu uprawnień.

 10. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

 11. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.

 12. Administracja sklepu sklep.utubersi.pl zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w sklepie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w sklepie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

 13. Dostęp do oferowanych w sklepie Produktów bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego wymogi określone w punkcie 5.2 niniejszego Regulaminu.

 14. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

 15. Termin na odstąpienie wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z pkt 1.1. Regulaminu wraz z dostępem do Katalogu lub bezpośrednio do Produktów dostępnych w sklepie.

 16. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:
  a) W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www sklepu.
  b) W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres mailowy sklep@utubersi.pl o przykładowej treści:
  „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych utubersi.pl. Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji”.

 17. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu firma niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

 18. Skutki odstąpienia od umowy:

 • w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy.

 • Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych – dostęp do Katalogu lub Produktów.

4. Zasady świadczenia Usługi

 1. Interoperacyjność: Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7, 8 i 10, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.” Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do Administracji sklep.utubersi.pl

 2. Materiały wideo dostępne w ramach Produktów mogą być zabezpieczane technologią Micorsoft PlayReady. Do ich odtworzenia (streamingu online) niezbędna jest instalacja programu (pluginu) Microsoft Silverlight na urządzeniu Użytkownika oraz spełnienie pozostałych wymagań opisanych w pkt. 4.1.

 3. Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową.

 4. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.

 5. Firma dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w sklepie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie sklepu pod adresem sklep.utubersi.pl było poprawne. Jednakże firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do sklep@utubersi.pl. Będą one rozpatrywane indywidualnie.

 6. Firma informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w sklepie.

 7. Jakiekolwiek próby włamania do sklepu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w sklepie są zabronione.

 8. Ze względu na niezależne od firmy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, firma nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do sklepu.

 9. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w sklepie w zakresie funkcjonowania niniejszego sklepu dysponuje firma Popiel Consulting Bartłomiej Popiel bądź inny podmiot, od którego firma uzyskała odpowiednią licencję.

 10. Firma informuje, iż podczas korzystania z Portalu sklep.utubersi.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu sklep.utubersi.pl. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 11. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 12. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Prywatności.

5. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

 2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres sklep@utubersi.pl zgodnie z pkt 4.6 Regulaminu.

 3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.

 4. Firma CZUŁY MARKETING HANNA KIERYK JAKUB KIERYK S.C. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 5.3.- o nie więcej niż 10 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione.

 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w sklepie, jest prawo polskie.

 2. Spory pomiędzy firmą a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

7. Zmiany Regulaminu

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego firma zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania sklepu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie sklepu oraz podczas logowania Użytkownika do sklepu.

 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej sklepu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

 3. Po ukazaniu się na stronie głównej sklepu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w sklepie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w sklepie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.